CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE

w ofercie grupowej i indywidualnej dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, pedagogów, psychologów, logopedów i studentów

katalog szkoleń
Certyfikowane kursy online
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE KURSY ON-LINE

każdego dnia czekają na Ciebie ciekawe promocje

promocje
Promocja

Nowatorskie metody nauczania

Zastanawiasz się nad wprowadzeniem nowoczesnych metod nauczania w swojej szkole?

Jednym z największych wyzwań sektora edukacji w nadchodzących latach, będzie ewolucja, a możliwe, że nawet rewolucja, w metodach nauczania. Klasyczne, używane przez lata mechanizmy, coraz częściej stają się problemem w cyfrowym społeczeństwie.

Priorytetem oświaty w najbliższych latach powinno być dążenie do zmiany modelu edukacji. Nowoczesny system należy opierać o metody aktywizacji uczniów — jest to najnowocześniejszy trend, który pomaga w zachęcaniu do zdobywania wiedzy oraz umiejętności miękkich. W ramach aktywizacji dzieci uczą się pracy w grupach, rywalizacji, a także integracji społecznej.

Dawny model szkoły, której filarem był profesor otwierający podręcznik, a następnie odczytujący wykład, powoli zaczyna odstawać od obecnych realiów. Taka forma nauczania w XXI wieku jest mało efektywna i raczej nieadekwatna do sytuacji szczególnie, że każdy z nas ma teraz w swojej kieszeni pokaźny bank wiedzy. Wychowawcy powoli zaczynają rozumieć, jak ogólnodostępna stała się wiedza. W edukacji coraz częściej pojawia się trend, aby dawać uczniowi wędkę, a nie rybę.

Jedną z metod realizacji tego założenia, jest wprowadzenie szeregu gier i zabaw dydaktycznych do codziennego nauczania. Podczas pracy z dziećmi, warto skupić się na rozwijaniu odmiennych umiejętności. Jakie metody stosować, aby efektywnie nauczać? Czym zastąpić tradycyjny model szkoły? Przeczytaj nasz najnowszy artykuł i sprawdź, w jaki sposób możesz odkryć potencjał swoich uczniów!

Skuteczne nauczanie, czyli jakie?

Nauczanie to proces, który wymaga od nauczycieli ciągłych modyfikacji podyktowanych zmieniającą się rzeczywistością. Rolą współczesnej szkoły jest odkrycie w dziecku ukrytego potencjału i takie zorganizowane zindywidualizowanej ścieżki rozwoju, by nakierować ucznia na osiągnięcie sukcesu. Szczególne znaczenie ma rozwijanie potencjału twórczego oraz umiejętności, które pozwolą na sprawne poruszanie się w zawiłej rzeczywistości dzisiejszego świata. W celu osiągnięcia tych zamierzeń konieczne będzie wprowadzenie nowatorskich i niestereotypowych rozwiązań, które będą stymulowały wszechstronny rozwój dziecka.

Założone cele można osiągnąć poprzez stosowanie szeroko pojętego nauczania problemowego, które jest podstawą wielu nowoczesnych rozwiązań w zakresie metod pracy na lekcji. W takiej strategii rolą nauczyciela jest wskazywanie uczniom drogi do osiągnięcia zamierzonego celu, konsultowanie ich pomysłów i moderowanie sposobu wykonania zadań. Uczniowie w ten sposób sami dochodzą do tego, jak rozwiązać dane zadanie czy zrealizować projekt.

Tego typu działania ułatwiają rozwijanie kreatywnego myślenia przez podopiecznych. Uczeń może nauczyć się korzystania z wcześniej zdobytej wiedzy oraz wdrażania jej w celu skutecznego kooperowania w grupie zadaniowej. Ważne jest też przekazywanie potrzebnych informacji wieloma kanałami, tj. nie tylko werbalnie, lub poprzez podręczniki z wykorzystaniem metody wykładowej. Uczniowie oczekują przekazu wielozmysłowego, który pobudza więcej obszarów ich mózgu, co sprzyja lepszemu zapamiętywaniu i aktywnemu uczeniu się.

Współczesna rzeczywistość stawia przed nauczycielami nowe wymagania oraz konieczność zmiany w myśleniu i postrzeganiu procesu nauczania. Obecnie ważne jest, aby nauczyciel wykazywał się kreatywnością i podejmował inicjatywę w zakresie poszukiwania nowatorskich rozwiązań metodycznych, które będą jednocześnie efektywne i atrakcyjne dla ucznia.

Challenge Based Learning i Problem Based Learning

Zadaniem współczesnej szkoły jest oddziaływanie na ucznia w wielowymiarowy sposób, który stworzy mu wiele możliwości rozwoju. W tym celu, placówki szkolne powinny stosować innowacyjne metody nauczania, których szeroki wachlarz stworzy nauczycielom możliwość wyboru. Do tego typu metod możemy zaliczyć modele Challenge Based Learning (CBL) oraz Problem Based Learning (PBL).

Challenge Based Learning jest metodą, która opiera się o wyzwania stawiane przed uczniami. Ich poziom zwykle jest dość wysoki, a wyniki służą jako nowe rozwiązania dla środowisk lokalnych. Uczniowie czerpią korzyści z tego typu nauczania, gdyż do realizacji procesu dydaktycznego niezbędne jest ich zaangażowanie i poświęcenie, dzięki czemu zdobywają bezcenne doświadczenia w poszukiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji. W jaki sposób możemy wykorzystać CBL w szkole?

Dla określenia problemu badawczego nauczyciel wspólnie ze swoimi podopiecznymi wyszukuje tematu, którego zakres łączy się z bieżącymi wydarzeniami w środowisku lokalnym lub też szerszym np. ogólnokrajowym czy globalnym. Temat ten następnie zdefiniowany zostaje jako problem i wpisany w różne dziedziny nauki. Ważne jest, by dzieci miały świadomość wpływu ich działań na środowisko, którego problem dotyczy, gdyż generuje to większe zaangażowanie i inicjatywę. Rolą nauczyciela jest stałe monitorowanie postępów dzieci oraz ustalenie wspólnie z nimi narzędzi, metod i form pracy. Ponadto pamiętać należy, że proces taki jest zwykle długotrwały, i nie zawsze postawa uczniów jest od początku do końca właściwa. Dlatego też nauczyciel powinien mieć świadomość swojej wspierającej roli, konieczności ciągłej wiary w swoich podopiecznych, wspierania ich na każdym etapie zadania oraz pozytywnego myślenia. Stosowanie CBL daje dzieciom niezwykle ważną w rozwoju osobowym możliwość swobody działania i planowania, pobudza jego samodyscyplinę oraz umiejętność działania w grupie.

Metoda tekstu przewodniego

Metoda nauczania za pomocą tekstu przewodniego to jedno z najpopularniejszych działań problemowych. W uproszczeniu można powiedzieć, że działanie tej metody opiera się na zredagowaniu dla ucznia zadania, które będzie mógł samodzielnie rozwiązać, oczywiście przy użyciu tekstu przewodniego, czyli instrukcji. Metoda ma szeroki wachlarz wykorzystania, jednak bardzo często wprowadza się ją podczas przedmiotów zawodowych i wychowawczych, ale równie dobrze sprawdza się ona na zajęciach dydaktycznych. Metodę tę można podzielić na sześć głównych faz.

Faza pierwsza — tak zwana faza informacji

Pierwszy etap nazywamy najczęściej fazą informacji — w jej czasie, uczniowie gromadzą informacje i materiały, z których będą korzystać w procesie planowania właściwego działania naukowego. Warto sformułować pytania badawcze, gdyż pozwoli to uwidocznić źródła konieczne do opracowania tematu. Oczywiście tezy badawcze i rodzaje pytań uzależnione są od eksplorowanej dziedziny.

Faza ta w praktyce polega na tym, że dzieci po otrzymaniu tekstów przewodnich i materiałów do opracowania mają czas na poszukiwania w źródłach wiedzy, które należy im udostępnić (literatura, Internet, bazy danych). Warto realizację tej fazy zaplanować tak, by uczniowie mieli czas w domu na zastanowienie się nad tematem oraz poszukiwanie informacji. Wtedy bowiem mają znacznie szersze spektrum poszukiwań, a brak presji czasu powoduje, że w ich umysłach powstaje więcej zapytań i tez.

Faza druga — planowanie

Na tym etapie podopieczni mają za zadanie zaplanować działania, których rezultatem będzie rozwiązanie problemu oraz wykonanie powierzonego zadania. Jest to etap niezwykle istotny, bowiem od dobrej organizacji pracy zależy powodzenie całości przedsięwzięcia. Ważne jest, by przy kluczowych punktach planu uwzględnić narzędzia i materiały niezbędne do wykonania kolejnych zadań. Nauczyciel w tej fazie jest tylko obserwatorem poczynań dzieci, ewentualnie może doradzić w trudnych kwestiach.

Faza trzecia — ustalanie

Kolejnym etapem jest tzw. ustalanie, czyli przedstawienie dotychczasowych postępów nauczycielowi, który po zapoznaniu się z nimi podejmuje określone działania.

Najważniejszym zadaniem nauczyciela na tym etapie, jest weryfikacja poprawności oraz sensu zaplanowanych przez podopiecznych działań, a także wskazanie elementów w planie, które należy poprawić lub zmodyfikować. Jeżeli okaże się, że założony przez ucznia plan działania w rezultacie nie doprowadzi do oczekiwanego rozwiązania, nauczyciel powinien wskazać taki tok rozumowania, który naprowadzi ucznia na właściwe tory myślowe. W żadnym wypadku nie należy podsuwać gotowych rozwiązań, jedynie podpowiadać drogę do samodzielnego osiągnięcia celu. Ostatnim elementem tej fazy jest akceptacja planu ucznia, co jest warunkiem koniecznym umożliwiającym mu przejście do kolejnego etapu. Ważne jest, by uczniowie jeszcze przed przystąpieniem do pracy mieli świadomość, że akceptacja planu działania przez nauczyciela jest konieczna do kontynuowania pracy i realizacji zadania, dlatego warto umieścić taką informację w arkuszu.

Po wydaniu pozytywnej opinii nauczyciela odnoszącej się do poszczególnych punktów planu działania można przejść do kolejnej już fazy, czyli wykonania.

Faza czwarta — wykonanie

Na tym etapie, zadaniem uczniów jest podjęcie konkretnych działań praktycznych, których celem jest rozwiązanie problemu badawczego przy pomocy zaplanowanych środków i metod. Nauczyciel nadzoruje wykonywanie zadań, obserwuje uczniów podczas pracy, oraz czuwa, aby cały proces przebiegał w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.

Faza piąta — sprawdzenie

Jest to kolejny, niezwykle istotny element, gdyż weryfikuje wysiłki dzieci poprzez określenie prawidłowości i celowości ich pracy. W tej fazie podopieczni sami dokonują także kontroli poprawności wykonania poszczególnych etapów zadania, co pozwala na autorefleksję i uczy wyciągania wniosków oraz korygowania własnych działań w przyszłości. Ważne jest, by nauczyciel dał możliwość swoim podopiecznym do samodzielnej oceny efektów z tym, co wcześniej założyli. Rolą nauczyciela jest więc konstruktywne ocenienie pracy uczniów poprzez odniesienie wyników do założonych wcześniej kryteriów. Ocena w formie punktów, procentów lub noty umieszczona powinna być umieszczona w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu na arkuszu pracy.

Faza szósta — analiza

Jest to ostatnia faza. Polega na ewaluacji rezultatów uzyskanych z pracy na poszczególnych etapach. W fazie tej uczestniczą zarówno uczniowie, jak i nauczyciel, a ocena prawidłowości przebiegu pracy nad projektem dokonywana jest wspólnie.

Praca metodą tekstu przewodniego pomaga w doskonaleniu umiejętności:

  • analizowania danych i informacji,
  • wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji pochodzących z różnych źródeł,
  • organizowania środowiska nauki i pracy,
  • autoewaluacji podejmowanych działań,
  • wykorzystywania zgromadzonych informacji w praktycznym działaniu,
  • samodzielności w rozwiązywaniu problemów.

Nowatorskie metody nauczania w Twojej szkole

Zastanawiasz się, jakie jeszcze nowoczesne metody nauczania można wprowadzić w Twojej szkole? Sprawdź nasz najnowszy kurs na temat nowatorskich metod pracy na lekcji. Tę serię szkoleń przygotowaliśmy dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, a także terapeutów, którzy chcą uzyskać informację na temat innowacyjnych metod pracy z uczniem, bowiem większość z nich można wykorzystać również podczas zajęć świetlicowych oraz wychowawczych.

W naszym kursie zapoznasz się z informacjami dotyczącymi skuteczności poszczególnych metod oraz dowiesz się, które rozwiązania preferują współcześni uczniowie. Przygotowaliśmy dla Ciebie gotowe narzędzia oraz przykłady ćwiczeń i zabaw, które możesz wykorzystać w pracy z dziećmi.

Sprawdź naszą ofertę na kursy, dzięki którym rozwiniesz swoje kompetencje!Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie