CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE

w ofercie grupowej i indywidualnej dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, pedagogów, psychologów, logopedów i studentów

katalog szkoleń
Certyfikowane kursy online
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE KURSY ON-LINE

każdego dnia czekają na Ciebie ciekawe promocje

promocje
Promocja

Szkolenia dla nauczycieli - postaw na rozwój!

Praca nauczyciela to poważna misja szerzenia edukacji. Pedagog dociera ze swoją wiedzą i doświadczeniem do wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Wszyscy chcemy, aby osoby opuszczające mury szkoły, były przystosowane do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. W związku z tym rola nauczyciela w szeroko rozumianej edukacji jest kluczowa. Warto więc, aby również pedagog postawił na rozwój własnej kariery.

Praca nauczyciela to poważna misja szerzenia edukacji. Pedagog dociera ze swoją wiedzą i doświadczeniem do wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Wszyscy chcemy, aby osoby opuszczające mury szkoły, były przystosowane do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. W związku z tym rola nauczyciela w szeroko rozumianej edukacji jest kluczowa. Warto więc, aby również pedagog postawił na rozwój własnej kariery.

Ciekawe wnioski można wyciągnąć, czytając raport z badania jakościowego pt. „Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli”. Autorzy szczegółowo poruszają takie zagadnienia, jak pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli, czynniki, które obniżają lub budują prestiż zawodu nauczyciela czy pozycja nauczyciela na rynku pracy.

Jednym z kluczowych elementów, jest kwestia szacunku do zawodu nauczyciela. W hierarchii zawodów CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) pedagodzy niezmiennie zajmują wysoką pozycję. Wszyscy badani są zgodni, że na szacunek zasługuje każdy, kto wykonuje zawody o dużej użyteczności społecznej.

Z raportu wynika, że nauczyciele to ludzie sukcesu, którzy mierzą swoje osiągnięcia kategoriami pozaekonomicznymi. Często są to osoby zadowolone z własnego życia, posiadające dużą autonomię, a także mające wewnętrzną harmonię, co sprawia, że umiejętnie łączą pracę z życiem rodzinnym.

W badaniu poruszono kwestię planowania rozwoju zawodowego i edukacji dorosłych. Wynika z niego, że: „nauczyciele najczęściej rozwijają swoje kompetencje nauczycielskie, a nie starają się nabywać takich, które mogłyby być wykorzystywane na otwartym rynku pracy”. Ponadto, czytamy dalej, że: „większość nauczycieli nie miałoby problemu z prowadzeniem zajęć dla dorosłych, a co więcej spora część nauczycieli pracowała już z tą grupą wiekową. Praca ta przynosi im jednak mniej satysfakcji niż praca z dziećmi i młodzieżą”.

Konsekwencje niżu demograficznego i realne zagrożenie dotyczące stabilności zatrudnienia, sprowokowało pytanie, dotyczące rozwoju zawodowego, aby zbadać czy nauczyciele myślą o przekwalifikowaniu się. Wśród badanych nauczycieli znaleźli się tacy, którzy nieustannie biorą udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Były również osoby, które tłumaczyły brak udziału w żadnej z form doskonalenia (w ostatnich 12 miesiącach), koniecznością opieki nad dziećmi lub starszym członkiem rodziny. Wynika z tego, że dużo większe szanse na zmianę zawodu, mają osoby, które poszerzają swoje kompetencje.

Wśród wielu aktywności z zakresu doskonalenia zawodowego, w których nauczyciele brali udział, były te dotyczące wiedzy z nauczanego przedmiotu, kompetencji pedagogicznych, wykorzystania w nauczaniu umiejętności z zakresu technik informacyjnych i komputerowych, doradztwa zawodowego, znajomości programów nauczania, czy prawa oświatowego. Wspomniane aktywności świetnie uzupełniają i poszerzają kompetencje pedagogów, co wpływa pozytywnie na prestiż nauczyciela. Nic więc dziwnego, że część nauczycieli stale poszerza swoją wiedzę, chcąc jeszcze lepiej wykonywać swój zawód. Sprawdźmy więc, jak może wyglądać rozwój nauczyciela.

Cztery stopnie awansu zawodowego nauczyciela

Nauczyciele mogą zdobyć 4 stopnie awansu zawodowego i są to kolejno:

 • nauczyciel stażysta,
 • nauczyciel kontraktowy,
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany.

W niniejszym artykule skupimy się na uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego.

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest (art. 9b, ust. 1):

 • spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3,
 • Odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy,
 • Uzyskanie na koniec stażu pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
 • Zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Warunki rozpoczęcia stażu

Istnieją szczegółowe wytyczne, jakie musi spełnić nauczyciel, aby przystąpić do stażu. W instrukcji są m.in. informacje o minimalnym doświadczeniu czy konieczność ułożenia planu rozwoju zawodowego. Zwykle dyrektor szkoły przydziela mentora lub opiekuna ze stopniem nauczyciela mianowanego, lub dyplomowanego do merytorycznego wsparcia. To bardzo przydatna i wartościowa pomoc, która pomaga przebrnąć przez trudności. Sprawdźmy, jak wyglądają warunki rozpoczęcia stażu:

 • Nauczyciel kontraktowy dołącza do wniosku o rozpoczęcie stażu plan rozwoju zawodowego.
 • Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.
 • Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.
 • Art. 9c, ust. 3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10 (czyli w rozporządzeniu). Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.
 • Nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż, dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – art. 9c, ust.4.

A także:

 • Zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub łącznie w kilku szkołach (art. 22 ust. 3 i 4 KN), zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
 • Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.
 • Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.
 • W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego (art. 9d ust. 2 KN).

 

 1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
 • Obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole.
 • Udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego;
 • Korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych.
 1. W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni, lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.
 3. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

Nauczyciel mianowany - korzyści z awansu zawodowego

Uzyskując tytuł nauczyciela mianowanego, można rozpocząć przygotowania do kolejnego kroku tj. stopnia nauczyciela dyplomowanego. Warto podkreślić, że przystąpienie do kolejnego stażu, wymaga przepracowania w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego awansu zawodowego. Do tego czasu, pedagog może cieszyć się z korzyści, jakie daje awans na nauczyciela mianowanego:

 • Prestiż i większe poważanie w pracy,
 • Stabilność zatrudnienia - pełny wymiar czasu pracy na umowę o pracę. W przypadku likwidacji placówki lub zwolnienia z winy pracodawcy, należna jest 6-miesięczna odprawa,
 • Wyższa pensja - uposażenie jest ważne, a awans wiąże się z podwyżką wynagrodzenia. Pensja nauczyciela mianowanego równa jest 144% kwoty wyjściowej, która określona jest w ustawie budżetowej. 

Warto podkreślić, że dyrektor placówki ma obowiązek przekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony, po tym, jak pracownik uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Stosowny zapis na ten temat znajduje się w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela.

Szkolenia online dla nauczycieli

Przygotowując się do stażu, warto zaznajomić się z wiedzą, która będzie przydatna w osiągnięciu wymarzonego tytułu. Pomogą w tym m.in. różnego rodzaju kursy online z certyfikatem dla nauczycieli. Wiele przydatnych programów edukacyjnych, znaleźć można na https://www.szkolna24.pl/.

Obecnie szkolenia online to najwygodniejsza forma przyswajania wiedzy, gdyż można do nich w dowolnym momencie wrócić w. Dodatkowo forma prezentowanych treści tj. wideo, grafika i tekst, jest bardzo przyjazna w odbiorze, pomaga w nauce oraz zapamiętywaniu. Materiał jest podzielony na logicznie ułożone sekcje, w których omawia się poszczególne zagadnienia. Wiele z nich zakończona jest testami sprawdzającymi, które pozwolą określić stopień przyswojenia wiedzy. Dzięki temu na bieżąco możemy śledzić swoje postępy, a zdobyte informacje zastosować w praktyce.

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie