Wstęp

Dobry lider zachęca swoich ludzi, by mówili mu to, co musi wiedzieć, a nie to, co chciałby usłyszeć.

John C. Maxwell

 

Każdą placówkę edukacyjną  tworzą wszyscy jej członkowie czyli dyrektor,  nauczyciele , pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, wychowankowie  oraz ich rodzice. Jednak każdą placówką zarządza dyrektor. Zadania dyrektora zostały określone w  art.68 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe.

Wśród nich można wymienić następujące:

 • kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
 • dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
 • dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Najważniejszym obowiązkiem dyrektora jest właściwa organizacja pracy, prawidłowy  podział obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji. Warto więc, żeby dyrektor był otwarty na dialog z innymi członkami społeczności szkolnej, mając na względzie, że szkoła to praca zespołowa, mająca na celu stwarzanie odpowiednich warunków kształcenia, służąca rozwojowi uczniów i pracowników. Praca dyrektora jest bardzo odpowiedzialna i wymaga ciągłego doskonalenia się i  rozwijania wielu kompetencji, wśród których oprócz osobistych i zawodowych niezwykle ważne są kompetencje interpersonalne.

Materiał szkoleniowy przekazany Państwu w ramach kursu Vademecum Kompetentnego Dyrektora zawiera informacje na temat istotnych w pracy dyrektora placówki edukacyjnej kwestii jakimi są:

 1. Sylwetka dyrektora idealnego – umiejętności i kompetencje
 2. Teorie zarządzania
 3. Główne akty prawne
 4. Ocena pracy nauczyciela
 5. RODO
 6. Nadzór pedagogiczny
 7. Motywowanie pracowników

Dbamy o Twoją prywatność. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies zgadzasz się na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności na tej stronie.

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie