Bezpłatne webinarium

Maturalny SOS – czyli jak przygotować uczniów do nowej matury z języka polskiego.

Zobacz webinar
SOS MATURALNE
PAKIET 5 ZA 3 POWRACA!

Stwórz pakiet idealnie dopasowany do Twoich potrzeb!

kup teraz
Pakiet 5 za 3
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE KURSY ON-LINE

każdego dnia czekają na Ciebie ciekawe promocje

zobacz promocje
Promocja
CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE

w ofercie grupowej i indywidualnej dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, pedagogów, psychologów, logopedów i studentów

katalog szkoleń
Certyfikowane kursy online

STATUT Placówki Oświatowej Szkolna24.pl

STATUT
SZKOLNA24.PL
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

tekst jednolity na dzień 22.09.2017 r.

§ 1
Nazwa, typ i zadania placówki

Niepubliczna Placówka Oświatowa SZKOLNA24.PL (dalej SZKOLNA24.PL) jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych w formie pozaszkolnych kursów. Kształcenie w SZKOLNA24.PL prowadzone jest wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkie zajęcia prowadzone przez SZKOLNA24.PL odbywają się na platformie szkoleniowej pod adresem www.szkolna24.pl i są realizowane za pomocą internetowych kursów e-learningowych, dostarczanych w trybie asynchronicznym ("z opóźnieniem”, "na żądanie”), indywidualnym, z elementami wymiany informacji.

Placówka realizuje kursy z zakresu doskonalenia zawodowego, jak również rozwoju osobistego, m.in. z zakresu psychologii, socjologii, metod nauczania, programowania, prawa, pracy z uczniem z niepełnosprawnością, języka migowego opracowanego specjalnie dla nauczycieli, wykorzystania nowych technologii.

Podstawę prawną działania placówki stanowi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59) oraz niniejszy Statut.

§ 2
Zasady korzystania z platformy szkoleniowej Szkolna24.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza: Regulamin dostępu dla użytkowników indywidualnych oraz Regulamin dostępu dla użytkowników grupowych, wydane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 j.t. ze zm.), określające zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na platformie Szkolna24.pl, dostępne na stronie www.szkolna24.pl i określa zasady korzystania z platformy Szkolna24.pl, w tym zasady świadczenia usług e-learningowych, rejestracji Użytkowników, zakupu kursów, otrzymania certyfikatu.
 2. Właściciel – GLOBAL TEACHERS SP. Z O.O., z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 53, wpisana do KRS pod numerem 0000691198.
 3. Administrator - podmiot upoważniony przez Właściciela do zarządzania Platformą.
 4. Platforma - platforma szkoleń e-learningowych SZKOLNA24.PL, działająca przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę z wyłączeniem okresów na wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych, system informatyczny dostępny po zalogowaniu się Użytkownika, udostępniający szkolenia, rejestrujący postępy w szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność
  do czynności prawnych będąca przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która otrzymała prawo do korzystania z platformy Szkolna24.pl, z tym zastrzeżeniem, że na podstawie niniejszego regulaminu usługobiorcą nie może być konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego; zasady korzystania z serwisu przez konsumentów uregulowane są w odrębnym regulaminie. Usługobiorca jest również Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu i zobowiązania dotyczące Użytkownika dotyczą wprost Usługobiorcy.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Usługobiorcę
  do korzystania z Platformy w celach zawodowych. Jeżeli użytkownikiem jest konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego, żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw takiego Użytkownika wynikających z przepisów prawa.
 7. Konto Użytkownika - zestaw danych zawierających m.in. imię, nazwisko, login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika.
 8. Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika, podany przez niego podczas zakładania Konta lub dostarczony do placówki oświatowej w pakiecie dla wszystkich nauczycieli i wychowawców.
 9. Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania konta lub przekazany placówce oświatowej wraz z loginem autoryzujący go w procesie logowania.
 10. Kursy/szkolenia - materiały edukacyjne zamieszczone na Platformie mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi, chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 j.t. ze zm.), do których prawo posiada Szkolna24.pl. Tworzą spójną całość pod względem merytorycznym oraz graficznym.
 11. Usługa - sługa na platformie Szkolna24.pl polega na udostępnieniu Użytkownikowi kursów lub szkoleń w formie:
   • materiałów wideo lub
   • plików PDF, JPG, Word lub
   • materiałów w formie tekstowej lub
   • testów i ćwiczeń.
 12. Certyfikat - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie, generowany po spełnieniu warunków ukończenia Kursu.
 13. Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika.
 14. Cookies Właściciela – Cookies zamieszczane przez Właściciela, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu.
 15. Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Właściciela, za pośrednictwem Platformy.
 16. Formularz – internetowy formularz rejestracyjny, służący
  do zbierania w procesie Rejestracji danych od osób zainteresowanych szkoleniami na Platformie.

§ 3
Finansowanie placówki

SZKOLNA24.PL jest placówką samofinansującą się, działa dzięki opłatom za kursy wnoszonym przez Użytkowników indywidualnych i Usługobiorców (Użytkowników grupowych).

§ 4
Zasady przyjmowania kandydatów oraz warunki korzystania z oferty placówki SZKOLNA24.PL

Rejestracja na platformie szkoleniowej i uzyskiwanie dostępu do kursów

Rejestracja konta Użytkownika odbywa się poprzez poprawne wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.szkolna24.pl i zaakceptowanie treści Regulaminu.

Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika

W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności Platformy Użytkownik Serwisu powinien mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową Chrome lub Edge lub Explorer (co najmniej w wersji 10.0) lub Opera (co najmniej w wersji 12.1) lub Firefox (co najmniej w wersji 41) albo zaktualizowaną wersję ich mobilnych odpowiedników. Przeglądarka musi obsługiwać język Javascript oraz cookies (interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem).

W celu wykorzystania materiałów audio i audio-video konieczne jest użycie przez Użytkownika słuchawek lub głośników zewnętrznych.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkowników, których upoważnia do korzystania z Platformy, jak za własne działania i zaniechania.

Reklamacje

Reklamacje związane z nienależytym wywiązaniem się z wykonania Usługi Usługobiorca może składać:

 • na adres 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 53,
 • pocztą elektroniczną na adres kontakt@szkolna24.pl,
 • przez formularz kontaktowy w zakładce „Wiadomości” na szkolna24.pl

Reklamacja powinna zawierać:

 • dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy,
 • przedmiot reklamacji,
 • datę złożenia reklamacji, jeżeli nie jest składana elektronicznie,
 • żądanie związane z reklamacją

Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

W przypadku otrzymania reklamacji nie zawierających wszystkich danych, o których stanowi pkt. 2 Właściciel wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia, zakreślając termin 7 dni, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. W tej sytuacji termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Usługobiorcę.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Właściciel.

Właściciel zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie
z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030 j.t. ze zm.) oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t. ze zm.) i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Usługobiorca i Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Właścicielowi wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady dotyczące Polityki prywatności znajdują się w stopce strony pod adresem www.szkolna24.pl pod linkiem "Polityka prywatności”.

§ 5
Prawa i obowiązki Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. Poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania konta. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Administratora.
 2. Uzyskiwania dokumentów potwierdzających ukończenie kursów.
 3. Usunięcia swojego konta z Platformy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając dane oraz adres e-mail użyty podczas zakładania konta. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Platformy.
 4. Uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Platformy.
 5. W razie problemów na Platformie, należy skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem e-mailowym: biuro@szkolna24.pl

Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji konta oraz niezwłocznej aktualizacji swoich danych, gdy ulegną one zmianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 2. zabezpieczenia poufnych danych, takich jak hasło dostępu do Platformy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
 3. korzystania z platformy osobiście i nie udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim,
 4. poszanowania praw innych Użytkowników i przestrzegania netykiety,
 5. ponoszenia odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez niego treści,
 6. przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Użytkownik ma prawo uczestniczyć w zamówionym kursie w czasie trwania umowy. Nieuczestniczenie w kursie mimo takiej możliwości lub jego nieukończenie w okresie obowiązywania umowy nie upoważnia Użytkownika do żądania zwrotu wynagrodzenia. Jeżeli Użytkownik ukończy kurs, zobowiązanie Właściciela uznaje się za wykonane przed upływem okresu obowiązywania umowy.
 8. Po pozytywnym zaliczeniu kursu oraz zdaniu egzaminu końcowego Użytkownik otrzymuje certyfikat ukończenia w formie dokumentu PDF.

Zabrania się:

 1. uzyskiwania dostępu do Platformy w sposób inny, niż opisany w Regulaminie,
 2. kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania treści kursów, w całości lub w części, osobom nieuprawnionym, w szczególności wyświetlania, odtwarzania czy umieszczania w innych serwisach internetowych,
 3. destabilizacji działania Platformy, np. przez próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk
  w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Platformę,
 4. wykorzystywania przez Użytkownika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela,
 5. dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.
 2. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga strona nienależycie wywiązuje się z umowy, została wezwana do należytego wykonywania umowy i wyznaczono jej w tym celu co najmniej 14 dniowy termin, który upłynął bezskuteczne.

§ 6
Organizacja wewnętrzna placówki

Organem prowadzącym i Właścicielem jest: GLOBAL TEACHERS SP. Z O.O., z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 53, wpisana do KRS pod numerem 0000691198.

Placówka prowadzi kursy dla dorosłych, skierowane w szczególności do nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

Terenem działania SZKOLNA24.PL jest Polska.

Funkcję dyrektora zarządzającego placówki pełni mgr Urszula Marcinkowska.

Do zadań dyrektora zarządzającego należy w szczególności:

 • organizacja pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
 • nadzór nad procesem rekrutacji kadry/autorów kursów,
 • współpraca z kadrą placówki i partnerami zewnętrznymi,
 • nadzór nad procesem rekrutacji kandydatów,
 • monitoring postępów kształcenia Użytkowników,
 • zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych szkoleń,
 • dbanie o wysoki poziom świadczonych usług edukacyjnych,
 • nadzór nad procesem sprzedaży usług szkoleniowych,
 • analiza i ocena skuteczności rozwiązań metodyczno-dydaktycznych,
  a także osiągnięć Użytkowników,
 • obsługa finansowa i administracyjna placówki.

Funkcję dyrektora kreatywnego placówki pełni Artur Marcinkowski.

Do zadań dyrektora kreatywnego należy, w szczególności:

 • zapewnienie programów nauczania, nowych kursów,
 • reprezentowanie placówki na zewnątrz, dbanie o właściwy wizerunek placówki,
 • współpraca z kadrą placówki i partnerami zewnętrznymi,
 • rekrutacja kadry/autorów kursów,
 • rozwój placówki poprzez pozyskiwanie nowych partnerów, wykładowców, autorów kursów i utrzymywanie relacji z kluczowymi partnerami i współpracownikami,
 • marketing i PR,
 • rozwój techniczny i technologiczny platformy.

§ 7
Czas pracy placówki

Placówka prowadzi swoją działalność przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 8
Uprawnienia i obowiązki wykładowców/autorów kursów

Wykładowcą/autorem kursu może być osoba posiadająca wykształcenie odpowiednie do prowadzonego kształcenia i umiejętność posługiwania się technikami i środkami komunikacyjnymi oraz organizowania pracy
z uczestnikami kształcenia na odległość.

Kursy mogą opracowywać/prowadzić osoby o kwalifikacjach gwarantujących należyty poziom prowadzonych szkoleń. Mogą to być m.in.:

 • psychologowie, trenerzy,
 • nauczyciele,
 • instruktorzy i lektorzy języków obcych,
 • specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności np. księgowi, prawnicy itp.
 • i inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.

Placówka może zlecić realizację szkoleń autorom kursów w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Placówka może zlecić realizację szkoleń firmom zewnętrznym w oparciu o stosowną umowę współpracy.

Prawa i obowiązki wykładowców/autorów szkoleń określają zawierane odrębne umowy.

Do obowiązków wykładowców/autorów kursów należy:

 • przygotowanie, opracowanie autorskiego szkolenia rzetelnie, samodzielnie, bez wad prawnych, o charakterze indywidualnym,
  w sposób nienaruszający praw osób trzecich,
 • przeniesienie na Właściciela całości majątkowych praw autorskich
  na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych, oraz praw pokrewnych. W następstwie przeniesienia praw Właścicielowi przysługiwać będzie wyłączne prawo do korzystania z kursu
  i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz
  do wynagrodzenia za korzystanie z niego,
 • dostosowywanie się do wymagań dyrekcji placówki w zakresie sposobu przeprowadzania szkoleń.

Wykładowcy/autorzy kursów mają prawo do:

 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają tym dobra innych osób,
 • poszanowania godności osobistej,
 • otrzymania wynagrodzenia na zasadach określonych w odrębnych umowach,
 • zgłaszania uwag, zmian i aktualizacji do kursu, którego są autorami,
 • uzyskania informacji nt. wybranych danych statystycznych szkoleń, których są autorami, w tym popularności kursów, ilości wydanych certyfikatów, uwag Użytkowników.

§ 9
Postanowienia końcowe

Dokonywanie zmian i uzupełnień w Statucie należy do organu prowadzącego placówkę.

Statut wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności przez placówkę, tj. 15 października 2017 r.

Placówka prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Placówka może zostać z likwidowana przez organ prowadzący. O zamiarze i przyczynach likwidacji należy powiadomić jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą ewidencję placówek tego typu.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie