Bezpłatne webinarium

Maturalny SOS – czyli jak przygotować uczniów do nowej matury z języka polskiego.

Zobacz webinar
SOS MATURALNE
PAKIET 5 ZA 3 POWRACA!

Stwórz pakiet idealnie dopasowany do Twoich potrzeb!

kup teraz
Pakiet 5 za 3
NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE KURSY ON-LINE

każdego dnia czekają na Ciebie ciekawe promocje

zobacz promocje
Promocja
CERTYFIKOWANE KURSY ON-LINE

w ofercie grupowej i indywidualnej dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, pedagogów, psychologów, logopedów i studentów

katalog szkoleń
Certyfikowane kursy online

Regulamin dla użytkowników grupowych/ placówek

REGULAMIN DOSTĘPU GRUPOWEGO

§ 1.  

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016r., poz. 1030 j.t. ze zm.) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na platformie Szkolna24.pl prowadzonej przez GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. ul. Warszawska 53; 42-202 Częstochowa NIP: 9492219475  REGON: 36803580300000 KRS:0000691198, zwaną dalej Właścicielem.

Regulamin określa zasady korzystania z platformy Szkolna24.pl, w tym zasady świadczenia usług e-learningowych, rejestracji Użytkowników, zakupu kursów, otrzymania certyfikatu.

Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem korzystania z platformy oraz aplikacji mobilnej, w tym składania zamówień oraz korzystania z aplikacji mobilnej jest założenie przez Użytkownika indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. W przypadku dostępów grupowych, loginy i hasła zakłada administrator platformy.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem platformy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Właściciela.

§ 2.  

Definicje

Właściciel – GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. ul. Warszawska 53; 42-202 Częstochowa NIP: 9492219475  REGON: 36803580300000 KRS:0000691198, adres elektroniczny kontakt@szkolna24.pl

Administrator - podmiot upoważniony przez Właściciela do zarządzania Platformą.

Platforma - platforma szkoleń e-learningowych Szkolna24.pl, działająca przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę z wyłączeniem okresów na wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych, system informatyczny dostępny po zalogowaniu się Użytkownika, udostępniający szkolenia, rejestrujący postępy w szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy.

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych będąca przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która otrzymała prawo do korzystania z platformy Szkolna24.pl, z tym zastrzeżeniem, że na podstawie niniejszego regulaminu usługobiorcą nie może być konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego; zasady korzystania z serwisu przez konsumentów uregulowane są w odrębnym regulaminie. Usługobiorca jest również Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu i zobowiązania dotyczące Użytkownika dotyczą wprost Usługobiorcy.

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Platformy w celach zawodowych. Użytkownikiem nie może być konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.

Konto Użytkownika - zestaw danych zawierających m.in. imię, nazwisko, login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika.

Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika, podany przez niego podczas zakładania Konta lub dostarczony do placówki oświatowej w pakiecie dla wszystkich nauczycieli i wychowawców.

Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania konta lub przekazany placówce oświatowej wraz z loginem autoryzujący go w procesie logowania.

Kursy/szkolenia - materiały edukacyjne zamieszczone na Platformie mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi, chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 j.t. ze zm.), do których prawo posiada GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. Tworzą spójną całość pod względem merytorycznym oraz graficznym.

Certyfikat - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie, generowany po spełnieniu warunków ukończenia Kursu.

§ 3.  

Rejestracja w serwisie i uzyskiwanie dostępu do kursów

Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika Serwisu.

W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności Platformy Użytkownik Serwisu powinien mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową Chrome lub Edge lub Explorer (co najmniej w wersji 10.0) lub Opera (co najmniej w wersji 12.1) lub Firefox (co najmniej w wersji 41) albo zaktualizowaną wersje ich mobilnych odpowiedników. Przeglądarka musi obsługiwać język Javascript oraz cookies (interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem).

W celu wykorzystania materiałów audio i audio-video konieczne jest użycie przez Użytkownika słuchawek lub głośników zewnętrznych.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkowników, których upoważnia do korzystania z Platformy, jak za własne działania i zaniechania.

§ 4.  

Prawa i obowiązki Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. Poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania konta. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Administratora.
 2. Uzyskiwania dokumentów potwierdzających ukończenie kursów.
 3. Usunięcia swojego konta z Platformy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając dane oraz adres e-mail użyty podczas zakładania konta. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Platformy.
 4. Uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Platformy.
 5. W razie problemów na Platformie, należy skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem e-mailowym: kontakt@szkolna24.pl

Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji konta oraz niezwłocznej aktualizacji swoich danych, gdy ulegną one zmianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 2. zabezpieczenia poufnych danych, takich jak hasło dostępu do Platformy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
 3. korzystania z platformy osobiście i nie udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim,
 4. poszanowania praw innych Użytkowników i przestrzegania netykiety,
 5. ponoszenia odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez niego treści,
 6. przestrzegania postanowień Regulaminu.

Zabrania się:

 1. uzyskiwania dostępu do Platformy w sposób inny, niż opisany w Regulaminie,
 2. kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania treści kursów, w całości lub w części, osobom nieuprawnionym, w szczególności wyświetlania, odtwarzania czy umieszczania w innych serwisach internetowych,
 3. destabilizacji działania Platformy, np. przez próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Platformę,
 4. wykorzystywania przez Użytkownika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela,
 5. dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5.  

Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Właściciela Serwisu

1. Treści zawarte na Platformie są chronione prawami autorskimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 j.t. ze zm.).

2. Prawa autorskie do Kursów należą do Właściciela Platformy, Instytucji współpracujących na podstawie odrębnych umów z Właścicielem Platformy lub autorów Kursów. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby Platforma była stale dostępna i działała prawidłowo, a zamieszczone na niej szkolenia były merytorycznie poprawne i aktualne. Właściciel zastrzega sobie wykonywanie zaplanowanych lub pilnych konserwacji Platformy w celu utrzymania lub modernizacji bez wcześniejszego powiadomienia. Jednakże w przypadku zaplanowanej konserwacji, która będzie trwała dłużej niż jeden dzień, Właściciel dołoży wszelkich starań, aby poinformować Usługobiorców o tych planach co najmniej jeden dzień wcześniej.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane:

a) Siłą Wyższą, przez którą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec, w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci informatycznej, a także działania podmiotów, których działalność jest niezależna od Właściciela,

b) ingerencją osób trzecich (w tym innych Użytkowników), zwłaszcza w związku z korzystaniem z konta przez osoby trzecie posługujące się Loginem i Hasłem uzyskanymi od Użytkownika lub w innych okolicznościach niezależnych od Właściciela,

c) wadliwym działaniem sieci Internet, czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od Właściciela,

d) nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu, netykiety oraz niewłaściwym używaniem Platformy;

e) błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Użytkownika podanymi przy rejestracji.

4. Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa Właściciela wobec Usługobiorcy - również w przypadku niespełnienia wymogów dotyczących środków zabezpieczających bazę danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t. ze zm.) oraz niespełnienia wymagań dotyczących środków technicznych i organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., nr 100, poz. 1024 j.t.) - ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Usługobiorcę i nie obejmuje utraconych korzyści. Całkowita odpowiedzialność Właściciela, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Usługobiorcy, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę za korzystanie z Platformy za jeden miesiąc bezpośrednio poprzedzający datę, w której Usługobiorca zgłosił roszczenie Właścicielowi. Użytkownik niniejszym zwalnia Właściciela z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.

5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza dobra osobiste Właściciela, ma on prawo do podjęcia wszystkich przewidzianych przez prawo kroków, łącznie z wystąpieniem na drogę sądową.

6. Właściciel jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo.

7. Właściciel ma prawo aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych.

§ 6.  

Zawarcie umowy i realizacja

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy poza platformą

Umowa między Właścicielem oraz Usługobiorcą zawierana jest poza platformą. Niniejszy regulamin stanowi część tej umowy.

Umowa zawierana jest na okres 6 lub 12 miesięcy, chyba że strony postanowią w niej inaczej.

Wynagrodzenie Właściciela oraz termin płatności określa umowa.

W czasie trwania umowy Właściciel udostępni Użytkownikowi usługę, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Nie skorzystanie z usługi w okresie obowiązywania umowy mimo takiej możliwości nie upoważnia Usługobiorcy do żądania zwrotu wynagrodzenia.

Usługa udostępniania jest po dokonaniu płatności. W razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia  Właściciel ma prawo do nieudostępnienia usługi lub wstrzymania się od jej udostępniania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zawarcie umowy za pośrednictwem platformy

Tryb składania zamówienia i sposób zawarcia umowy

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Właścicielem jest możliwe także poprzez wykorzystanie formularza udostępnionego na platformie.
 2. W celu zawarcia umowy Zamawiający powinien wypełnić formularz zamówienia, dokonać płatności oraz zaakceptować postanowienia regulaminu.
 3. W formularzu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany podać następujące dane:
  Oznaczające Zamawiającego: nazwa placówki, adres, dane płatnika (nazwa, adres, NIP), dane osoby upoważnionej do zawarcia umowy (imię i nazwisko);
  Okres dostępu do Platformy, który będzie wynosić 6 lub 12 miesięcy;
  Ilość dostępów do Platformy.
 4. Po wypełnieniu formularza zamówienia Zamawiający otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zamówienia zawierające dane podane podczas składania zamówienia, fakturę oraz dalsze instrukcje dotyczące zamówienia.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia zamówienia. Brak zapłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje rozwiązaniem umowy i nieudzieleniem dostępu do Platformy.
 6. ostęp do Platformy zostanie udzielony w terminie 3 dni roboczych od dnia opłacenia zamówienia.

Dodatkowe postanowienia.

 1. Właściciel systematycznie prowadzi promocje i konkursy. Dane Usługobiorcy (w szczególności adres e-mail) będą wykorzystywane do przesyłania informacji o promocjach, konkursach czy nowych produktach.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, wynikający z długości wybranego przez Usługobiorcę dostępu do Platformy.

Usługa

Usługa na platformie Szkolna24.pl polega na udostępnieniu Usługobiorcy kursów  w formie:

 • materiałów wideo lub
 • plików PDF, JPG, Word lub
 • materiałów w formie tekstowej lub
 • testów i ćwiczeń

Udostępnieniu podlegają kursy znajdujące się na platformie w dniu zawarcia umowy. Właściciel może udostępnić kursy, które zostaną dodane do platformy po dniu zawarcia umowy.

Kursy udostępnione będą Usługobiorcy i Użytkownikom wskazanym przez Usługobiorcę.

Osobami upoważnionymi do korzystania z kursów są Usługobiorca oraz upoważnieni przez niego Użytkownicy.

Po pozytywnym zaliczeniu niektórych kursów oraz zdaniu egzaminu końcowego Użytkownik otrzymuje certyfikat ukończenia w formie dokumentu PDF, jeżeli przy oznaczeniu kursu przewidziana jest taka możliwość.

§ 7.  

Reklamacje

1. Reklamacje związane z nienależytym wywiązaniem się z wykonania Usługi Usługobiorca może składać:

 • na adres 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 53 ;
 • pocztą elektroniczną na adres kontakt@szkolna24.pl
 • przez formularz kontaktowy w zakładce "Wiadomości” na szkolna24.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy,
 2. przedmiot reklamacji,
 3. datę złożenia reklamacji, jeżeli nie jest składana elektronicznie,
 4. żądanie związane z reklamacją

3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

5. W przypadku otrzymania reklamacji nie zawierających wszystkich danych, o których stanowi pkt. 2 Właściciel wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia, zakreślając termin 7 dni, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. W tej sytuacji termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Usługobiorcę.

§ 8.  

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Właściciel. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce prywatności

Polityka prywatności dostępna jest pod linkiem

§ 9.  

Zmiany oferty i promocje

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, cen, promocji, rabatów.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

§ 10.  

Postanowienia końcowe

Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.

Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga strona nienależycie wywiązuje się z umowy, została wezwana do należytego wykonywania umowy i wyznaczono jej w tym celu co najmniej 14 dniowy termin, a wezwanie to pozostało bezskuteczne. W takim przypadku Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Usługobiorcę.

Właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, przy czym jest zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Usługobiorcę proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu obowiązywania umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

O zmianach w Regulaminie Usługobiorcy i Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną na podane w procesie rejestracji adresy e-mail lub poprzez wewnętrzny system powiadomień w zakładce "Wiadomości”. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od powiadomienia.

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie www.szkolna24.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa właściwego dla siedziby Właściciela.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz innych polskich ustaw.

W razie sporu strony podejmą działania w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania. W przypadku fiaska polubownego rozwiązania sporu, spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla Właściciela.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).

Sukces
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Przejdź do koszyka
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie